norma enev

CleverBox – rolety efektywne energetycznie

 


 

Niemieckie rozporządzenie EnEV, dotyczące oszczędności energii w budynkach, z początkiem roku 2016 znacznie zaostrzyło kryteria związane z efektywnością energetyczną dla nowych budynków. Jest to związane z planowanym zmniejszaniem zużycia energii pierwotnej oraz wprowadzeniem klas energetycznych budynku w oparciu o zużytą energię końcową.

Wychodząc naprzeciw rygorystycznym wymaganiom rynku zachodniego, firma BeClever zleciła analizę systemu rolet CleverBox pod kątem zgodności z przedmiotową normą w niemieckim Biurze Badawczym WERNER Beratende Ingenieure.

Skrzynki roletowe CleverBox zostały przebadane w różnych wariantach ścian (jednowarstwowa, dwuwarstwowa oraz trójwarstwowa) względem występowania mostków termicznych (szczelność połączenia ze ścianą) oraz przenikania ciepła połączonych elementów (ściany z roletą).

W przypadku kalkulacji mostka termicznego posłużono się współczynnikiem temperaturowym fRsi konstrukcji, obliczonym na podstawie fRsi ściany oraz fRsi rolety CleverBox. Uzyskane wartości fRsi konstrukcji, kształtowały się w następującym przedziale:

 

enev2-1

Konstrukcja ściany z roletą CleverBox Wyniki fRsi fRsi według normy EnEV
Ściana jednowarstwowa 0,74 ÷ 0,77 ≥ 0,70
Ściana dwuwarstwowa 0,75 ÷ 0,78 ≥ 0,70
Ściana trójwarstwowa 0,72 ÷ 0,77 ≥ 0,70

Do obliczenia wartość przenikania ciepła połączonych elementów wykorzystano współczynnik przenikalności liniowej ψ (psi) wyznaczony na podstawie współczynnika U ściany oraz USb rolety CleverBox, otrzymując poniższe zakresy wartości:

Konstrukcja ściany z roletą CleverBox Wyniki ψ (psi) ψ (psi) według norma EnEV
Ściana jednowarstwowa 0,23 ÷ 0,28 ≤ 0,32
Ściana dwuwarstwowa 0,09 ÷ 0,17 ≤ 0,23
Ściana trójwarstwowa 0,11 ÷ 0,16 ≤ 0,25

Wyniki przeprowadzonych analiz i kalkulacji jednoznacznie wykazały, że zastosowanie rolet w systemie CleverBox (we wszystkich wariantach skrzynek oraz ścian) zwiększa standard energetyczny budynku, w stopniu potwierdzającym zgodność z najnowszą normą EnEV (2016).

Ekspertyzy Biura Badawczego WERNER Beratende Ingenieure to kontynuacja działań (po badaniach certyfikacyjnych izolacyjności termicznej i akustycznej Instytutu IFT Rosenheim) mających na celu usankcjonowanie wysokiej jakości systemu CleverBox.

LEGENDA

fRsi  współczynnik temperaturowy określa najsłabszy punkt konstrukcji pod względem przenikania temperatury (tzw. mostek termiczny). Jego wartość jest równa różnicy temperatury powierzchni konstrukcji i temperatury środowiska zewnętrznego, podzielonej przez różnicę temperatury środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Współczynnik jest wyrażony w wartościach z przedziału od 0 do 1. Wyższa wartość fRsi oznacza lepsze właściwości termoizolacyjne.

USb  współczynnik przenikania ciepła przez element konstrukcyjny (skrzynkę rolety). Charakteryzuje on wielkość strat ciepła z wnętrza pomieszczenia (W) na zewnątrz na powierzchni 1m² przy różnicy temperatur 1K. Jednostką współczynnika przenikalności cieplnej USb jest W/(m²K). Niższa wartość USb oznacza lepsze właściwości termoizolacyjne.

ψ (psi)  współczynnik przenikalności liniowej. Charakteryzuje on wielkość strat ciepła z wnętrza pomieszczenia (W) na zewnątrz na powierzchni 1m² przy różnicy temperatur 1K. Jednostką współczynnika przenikalności liniowej jest W/(m²K). Niższa wartość ψ oznacza lepsze właściwości termoizolacyjne.

EKSPERTYZY DO POBRANIA

Ekspertyzy (ściana jednowarstwowa)

CBR 165x175 N

CBR 165x175 I

CBR 165x255 N

CBR 165x255 I

CBR 205x215 N

CBR 205x215 I

CBR 205x255 N

CBR 205x255 I

CBR 245x255 N

CBR 245x255 I

Ekspertyzy (ściana dwuwarstwowa)

CBR 165x175 N

CBR 165x175 I

CBR 165x255 N

CBR 165x255 I

CBR 205x215 N

CBR 205x215 I

CBR 205x255 N

CBR 205x255 I

CBR 245x255 N

CBR 245x255 I

Ekspertyzy (ściana trójwarstwowa)

CBR 165x175 N

CBR 165x175 I

CBR 165x255 N

CBR 165x255 I

CBR 205x215 N

CBR 205x215 I

CBR 205x255 N

CBR 205x255 I

CBR 245x255 N

CBR 245x255 I