Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BeClever Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300 Września), ul. Malinowa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000218649.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BeClever Sp. z o.o., w szczególności:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit c) RODO w celu:
– zawarcia i realizacji umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą,
– sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora,
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BeClever Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu:
– ofertowania,
– planowania biznesowego,
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
– prowadzenia analiz jakości technicznej produktów;

c) na podstawie odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu:
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług BeClever Sp. z o.o., który może być prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urządzeń telekomunikacyjnych, poczty tradycyjnej, spotkań bezpośrednich,
– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
– dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,
– przekazywania danych do podmiotów współpracujących z BeClever Sp. z o.o. w szczególności w zakresie dokonania oceny wiarygodności płatniczej klienta w związku z uprzednim zamiarem zawarcia umowy.

3. Okres przez który będą przechowywane Pani/Pana dane:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji),
– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących BeClever Sp. z o.o.,
– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

f) prawo przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione w ppkt a)-f) oraz h) można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e-mail: dane.osobowe@beclever.eu lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

5. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu BeClever Sp. z o.o.:
partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, firmy badające wiarygodność finansową, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, biura informacji gospodarczej, firmy obsługujące systemy IT, przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować niemożliwością zawarcia umowy.

7. W sprawie szczegółowych informacji należy kontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@beclever.eu

8. Pliki cookies

a) witryny BeClever Sp. z o.o. używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego,

b) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BeClever Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań,

c) Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.